DIRECTOR CENTRU : Prof. univ. dr. Ion Stegăroiu, 

Adresa: Parcul Industrial Priboiu, Str. Aleea Sinaia, nr. 60, sat Priboiu, comuna Brănești, județul Dâmbovița

Centrul de Cercetări Economice în Management și Marketing efectuează: studii şi cercetări de management organizaţional, cercetări de marketing, studii şi cercetări de administraţie publică etc. De asemenea, centrul realizează studii de fezabilitate, de evaluare a patrimoniului, precum și acţiuni de informare - documentare şi consultanţă.

 
Statutul centrului poate fi consultat în documentul atașat.

DOMENIUL DE CERCETARE PRIORITAR: Științe economice

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE CERCETARE: Economie, Management, Marketing
SUBDOMENIILE DE CERCETARE
 1. Politici şi strategii macroeconomice
 2. Economie şi dezvoltare teritorială
 3. Gestiunea afacerilor IMM-urilor
 4. Piața forței de muncă
 5. Management strategic
 6. Managementul schimbării
 7. Economia întreprinderii 
 8. Management intercultural 
 9. Cercetări de marketing

ACTIVITATEA Centrului este orientată spre:
 1. iniţierea şi elaborarea unor lucrări de cercetare fundamentală în sfera teoriei economice;
 2. cunoaşterea experimentală a fenomenelor economice, precum şi testarea ştiinţifică a unor teorii, modele, a sistemelor inteligente de gestiune şi de management performant în domenii pertinente pentru activitatea firmelor româneşti, la niveluri comparabile cu piaţa UE;
 3. elaborarea, pe bază de contracte cu terţii, de studii, analize, anchete de teren, privind problemele economice, tehnice şi administrative, structurale şi funcţionale ale gestiunii întreprinderilor, promovând aplicarea diverselor metode moderne de producţie şi distribuţie a mărfurilor şi de asigurare a calităţii acestora;
 4. facilitarea articulării strânse între cercetarea ştiinţifică şi politicile necesare dezvoltării capacităţii de absorbţie a inovării în mediul economic;
 5. îmbunătăţirea accesului firmelor la facilităţi informaţionale şi la servicii de asistenţă ştiinţifică;
 6. orientarea spre piaţă a C.C.E.M.M. prin difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice, atât prin publicaţii cât şi prin dezvoltarea contactelor, sub toate formele şi în toate situaţiile, cu întreprinderile şi organizaţiile interesate, favorizând cooperarea economică şi tehnică;
 7. integrarea în reţelele şi programele internaţionale cu profil similar;
 8. cunoaşterea şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a experienţei mediilor universitare în domeniul cercetării ştiinţifice;
 9. valorificarea rezultatelor lucrărilor de cercetare prin editarea şi difuzarea de buletine de informare şi sinteze documentare, caiete de studii, alte publicaţii.
Secţiile/atelierele de cercetare din centru pot elabora într-o optică prospectivă şi aplicativă, lucrări focalizate pe următoarele domenii majore:
 1. Politici și strategii macroeconomice
 2. Economie şi dezvoltare teritorială
 3. Gestiunea afacerilor IMM-urilor
 4. Piaţa forţei de muncă
 5. Economia mediului
 6. Economia electronică (e-business)
 7. Cultură şi economie

PORTOFOLIUL temelor de cercetare din cadrul centrului:
 • Analiza câmpului concurenţial al întreprinderii.
 • Sondaje statistice pentru investigarea complexă a pieţelor IMM-urilor.
 • Consultanţă pentru realizarea unui management eficient şi eficace al activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul IMM.
 • Cercetări privind comportamentul strategic al întreprinderilor contemporane, în condiţiile mutaţiilor serviciilor în mediul lor economic şi social.
 • Consultanţă pentru agenţii economici din ţară şi străinătate în vederea adaptării sau remodelării activităţii lor la cerinţele pieţei.
 • Consultanţă privind implantări, dimensionări şi profilări de întreprinderi economice.
 • Realizarea unor proiecte iniţiate de organisme guvernamentale, institutii locale și agenți economici.
 • Nivelul şi dinamica unor indicatori economico-sociali de caracterizare a pieţei interne.
 • Studii complexe privind perspectiva pieţei unor produse sau grupe de produse.
 • Analize complexe ale evoluţiei consumului de produse şi a înzestrării populaţiei cu diferite bunuri.
 • Diagnoza infrastructurii de distribuţie în profil teritorial.
 • Programe de marketing privind perfecţionarea distribuţiei mărfurilor pe piaţa internă
 • Strategii privind logistica comercială a bunurilor de consum.
 • Cercetări prospective de fundamentare a strategiilor sectoriale privind dezvoltarea pe termen mediu si lung a 
 • diferitelor ramuri ale industriei şi comerţului, în contextul dezvoltării de ansamblu a economiei româneşti.
 • Nivelul si dinamica unor indicatori economico - sociali de caracterizare a pieţei in profil teritorial.
 • Studii de segmentare şi analiză tipologică a pieţei.
 • Promovarea unor strategii şi politici de marketing în cadrul programelor de diversificare şi modernizare a ofertei de mărfuri a unor agenţi economici.

RESURSELE care asigură funcționarea centrului sunt reprezentate de:
1. Resurse materiale. CCSAMM dispune de laboratoare situate în cadrul Facultății de Științe Economice și un incubator de afaceri situat în incinta Parcului Industrial Priboiu, toate fiind dotate cu hardware (stații de lucru, multifuncționale) și software de specialitate (Microsoft Office) pentru desfășurarea activităților asumate cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii.
2. Resursele financiare. Membrii centrului au fost implicați în ultimii 5 ani în 3 programe de cercetare de excelență, 5 programe de cercetare cu colaborare internațională și 4 programe de cercetare de interes local care au determinat un flux de venituri considerabil pentru universitate.
3. Umane. CCSAMM are un număr de 23 membri permanenţi, cadre didactice (7 profesori universitari, 10 conferenţiari universitari, 5 lectori universitari, 1 asistent universitar) şi un asistent de cercetare ştinţifică cu experienţă în domeniile de cercetare ale centrului, precum şi 1 membru temporar reprezentat de un cadru didactuc asociat – profesor universitar. Aceste persoane sunt recunoscute în mediul universitar prin calitățile pedagogice și științifice, fapt dovedit de CV-urile lor.

Parteneriate 
În baza diverselor contracte de cercetare ştinţifică cu universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate, CCSAMM are relații de colaborare cu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Academia de Studii Economice din Bucureşti, INCE-Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor, Universitatea din Nantes, Franţa, Universitatea Castilla la Mancha, Universite Paris XII Val-de-Marne, Faculte D'administration et Echanges, Conservatoire National des Arts et Metiers, Universitatea din Salford, Marea Britanie. 

REZULTATELE obţinute de membrii centrului în ultimii 5 ani se concretizează în:
 • Articole publicate în reviste cotate sau indexate ISI – 13;
 • Articole publicate în reviste Proceedings ISI – 88;
 • Articole publicate în reviste românești şi internaţionale, indexate BDI, B–peste 100 de articole;
 • Contracte de cercetare științifică câștigate în competiții internationale – 3
 • Contracte de cercetare științifică câștigate în competiții nationale – 3
 • Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu –10
 • Cărţi publicate în edituri naţionale – 45
 • Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale / naţionale – peste 90 de articole

 
Lista membrilor centrului de cercetări
 
 • Prof. univ. dr. Ion Stegaroiu
 • Prof. univ. dr. Marius Petrescu
 • Prof. univ. dr. Constanta Popescu
 • Prof. univ. dr. Dorina Tanasescu
 • Prof. univ. dr. Delia Popescu
 • Prof. univ. dr. Virgil Popa
 • Conf. univ. dr. Camelia Fratila
 • Conf. univ. dr. Gabriel Croitoru 
 • Conf. univ. dr. Mircea Duică
 • Conf. univ. dr. Anișoara Duică
 • Conf. univ. dr. Maria-Cristina Ștefan
 • Conf. univ. dr. Andrei Toma
 • Conf. univ. dr. Gabriel Badea
 • Conf. univ. dr. Mariana Lucretia Constantinescu
 • Conf. univ. dr. Felicia Dumitru
 • Conf. univ. dr. Laura Marcu
 • Conf. univ. dr. Ofelia Robescu
 • Lect. univ. dr. Nicoleta Florea 
 • Lect. univ. dr. Georgiana Bădicu 
 • Lect. univ. dr. Denisa Ivan
 • Asist. Dr. Violeta-Andreea Andreiana
 • Asist. Dr. Dorin Iancu