Obiectivele generale ale programului de studii:
 • Sporirea rolului economiștilor specializați pe probleme de conducere a activității economic, comerț, turism şi servicii, care derivă din necesitatea satisfacerii cerinţelor pieţei interne şi internaţionale;
 • Atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor mici şi mijlocii cu capital autohton;
 • Comunicarea într-o limbă limbă de circulație internațională;
 • Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în vederea creşterii vizibilităţii atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional. 
 • Promovarea calităţii şi eficienţei în procesul de educaţie;
 • Adaptarea  ofertei  educaţionale  la  cerinţele  societăţii  în  care  trăim  şi  la  evoluţia  structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european;
Obiectivele specifice programului de studiu:
 • dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni; 
 • satisfacerea cerinţelelor clienţilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
 • dezvoltarea abilităților de a comunica într-o limbă de circulație internațională;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în managementul și administrarea afacerilor; 
 • formarea de specialişti în domeniul antreprenoriatului; 
 • formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică, prin atragerea studenţilor şi masteranzilor în colective mixte de cercetare (cadre didactice – studenţi).
Competenţe profesionale:
C1 - Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C2 - Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației
C3 - Administrarea activităţii  unei subdiviziuni din structura întreprinderii/  organizaţiei     
C4 - Asistenţă în managementul resurselor umane  
C5 - Utilizarea bazelor de date  specifice administrării afacerilor
 
Competenţe transversale:
CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
 
Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului (conform COR)
 • 122108 - Conducator firma mica - patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
 • 122107 - Manager marketing (tarife, contracte, achizitii)
 • 243104 - Manager de produs
 • 243204 - Specialist protocol si ceremonial
 • 243103 - Specialist marketing
 • 243210 - Organizator targuri si expozitii
 • 263102 - Consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
 • 263116 - Cercetator economist in economia generala
 • 263121 - Asistent de cercetare economist in marketing
Program de studii de 3 ani forma de învățământ ZI
 
Planul de învățământ al programului de studii
Anul 1, semestrul 1
 • Microeconomie - romeng
 • Matematici aplicate în economie - romeng
 • Informatica economică - romeng
 • Comunicare în limba engleză - romeng
 • Comunicare în limba franceză - romeng
Anul 1, semestrul 2
 • Macroeconomie - romeng
 • Contabilitate - romeng
 • Baze de date - romeng
 • Statistica economică - romeng
 • Comunicare în limba engleză - romeng
 • Comunicare în limba franceză - romeng