Misiune

Dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele UE promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.


Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul contabil şi cel al informaticii de gestiune în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul contabilităţii financiare şi al contabilităţii de gestiune;
 • formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul auditului intern şi al celui financiar;
 • formarea de specialişti în domeniul informaticii de gestiune;
 •  satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale

 • identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei;
 • utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 • prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
 • determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil. 

Program de studii de 3 ani forma de învățământ ZI


Planul de învățământ al programului de studiu 


Fise discipline


Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studiu Contabilitate și Informatică de Gestiune

Anul 1, Semestrul I

Anul 1, Semestrul II

Anul II, Semestrul I

Anul II, Semestrul II

Anul III, Semestrul I

Anul III, Semestrul II

Studenții care vor sa profeseze ca și cadre didactice în învățământul preuniversitar trebuie să urmeze modulul psihopedagogic din cadrul Departamentului de Perfecționare a Cadrelor Didactice. Pentru informații suplimentare urmăriți link-ul: Departament DPPD