CONTABILITATE

Facultatea de Științe Economice are încheiat un protocol cu C.E.C.C.A.R pentru echivalarea programului de master CONTABILITATE cu examenul de ADMITERE LA STAGIU în vederea obţinerii calităţii de EXPERT CONTABIL. Prin acest protocol absolvenții programului de master CONTABILITATE, persoane cu studii superioare economice, pot solicita, în termen de un an de zile de la absolvire, echivalarea programului de master cu examenul de ADMITERE la STAGIU în vederea obținerii calității de expert contabil.


Misiune

Misiunea programului de master Contabilitate este de a asigura competenţele şi abilităţile, necesare viitorilor specialişti în contabilitate, audit, analiză-diagnostic şi evaluareai entităţilori economice private şi publice. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice.


Obiective

 • iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate; 
 • dobândirea abilităţilor de a interpreta, într-o gândire logică, aspectele legate de implicaţiile costurilor în procesul decizional;
 • formarea capacităţii de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice şi informatice pentru a rezolva eficient problematica complexă a conducerii entităţilor economice; 
 • formarea capacităţii de a fundamenta decizii pe baza contabilităţii şi controlului de gestiune în firmele de comerţ, turism şi servicii;
 • aprofundarea cunoştinţelor cu privire la rolul contabilităţii financiare şi de gestiune ca suport informaţional pentru o categorie largă de utilizatori;
 • stăpânirea standardelor de evaluare şi abilitatea de a le transpune în domeniul cercetat; 
 • formarea capacităţii de analiză şi diagnostic financiar pentru firmele din turism, comerţ şi servicii;
 • identificarea, definirea şi explorarea problemelor  de management în domeniul serviciilor publice.

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenul de disertaţie

Competenţe generale: 

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină; 
 • utilizarea tehnologiilor informatice; 
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare.

Competenţe  specifice:

 • utilizarea metodelor consacrate şi evoluate pentru calcularea costurilor activităţilor economice în vederea pilotării activităţii economice; 
 • prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii situaţilor centralizatoare şi a celor financiare anuale şi/sau a celor fiscale;
 • transpunerea în practică a tehnicilor şi instrumentelor de analiză şi diagnostic economico-financiar;
 • utilizarea instrumentelor şi procedeelor de lucru în vederea elaborării expertizelor;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor contabile în vederea elaborării unui raport de audit.

Posibilități de angajare:

 • Comisar garda financiara, Lichidator, Evaluator, Referent de specialitate financiar contabilitate, controlor de gestiune.

Program de studii de 2 ani formă la zi


Vizualizare plan de învățământ: 

Plan de invatamant 2019-2020 (anul I, anul II)

Plan de invatamant incepand cu anul 2018 

Plan de invatamant in limba engleza


Fise discipline


Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studii universitare Contabilitate