Managementul Biodiversităţii

 
Misiune
Misiunea programului de master Managementul Biodiversității este de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienței viitorilor absolvenți pentru o carieră de specialişti pregătiţi pentru aplicarea principiilor dezvoltării durabile în toate domeniile de activitate, dobândirea unor cunoștințe avansate şi a aptitudinilor specific managementului mediului şi a resurselor natural. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice.
 

Obiective
 • dobândirea capacitãţilor de investigare si analizã prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor specifice managementului de mediu la nivelul organizaţiilor;
 • conştientizarea necesităţii integrării problemelor de mediu în toate activităţile economice şi non-economice;
 • cunoaşterea aspectelor de natură legală, economică şi instituţională specific mediului;
 • elaborarea şi gestionarea sistemelor de management de mediu a organizaţiilor;
 • analiza, sinteza şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economico-sociale în scopul elaborării de rapoarte, studii necesare conducerii organizaţiilor;
 • furnizarea cunoştinţelor necesare luării unor decizii economice optime ţinând cont de ansamblul de reglementări de mediu, aferente mediului de funcţionare a organizaţiilor;
 • să îmbunătăţească capacitatea absolvenţilor de asistare a instituţiilor locale, regionale şi naţionale în vederea identificării celor mai bune soluţii de compromis între dezvoltarea economică şi protecţia mediului;
 • să dezvolte proiecte specifice economiei mediului şi resurselor natural, prin care studentii sa fie implicati in studiu si cercetare; 
 • de asemenea, se doreşte încurajarea masteranzilor în a se implica în proiecte proprii de cercetare care să le ofere oportunitatea abordării unor asemenea cariere;
 • să realizeze o pregătire care să dea posibilitatea absolvenţilor să dezvolte, în continuare, studii doctorale în domeniu.

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master
 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenului de disertaţie

Competenţe generale
 • culegerea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din surse diverse, alternativ respectiv din contextul profesional real şi din literatura specifică domeniului, pentru formularea corectă a argumentelor, deciziilor si demersurilor necesare;
 • utilizarea tehnologiilor informatice.

Competenţe profesionale
 • aplicarea integrată a conceptelor şi metodelor specifice ştiinţelor economice;
 • aprofundarea cunoaşterii procedurilor de diagnoză şi evaluare a biodiversităţii, a spaţiului rural şi a regiunilor de dezvoltare, pentru implementarea programelor de dezvoltare durabilă;
 • cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea suportului teoretic şi asimilarea metodologiei  pentru o bună fundamentare a managementului ecosistemic şi adaptiv al complexelor economico-sociale;
 • fundamentarea deciziiilor privind gestiunea resurselor naturale, conservarea capitalului natural;
 • elaborarea, implementarea, controlul şi perfecţionarea modelelor de analiză a fenomenelor socio-economice din perspectiva mediului natural, a biodiversităţii.

Vizualizează plan de învățământ: 
 
Fise discipline

Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studiu Managementul Biodiversității
 
Anul de studiu: II, Semestrul: I
Anul de studiu: II, Semestrul: II