PROGRAME ACADEMICE - LICENȚĂ

Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul contabil şi cel al informaticii de gestiune în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul contabilităţii financiare şi al contabilităţii de gestiune;
 • formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul auditului intern şi al celui financiar;
 • formarea de specialişti în domeniul informaticii de gestiune;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale

 • identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei;
 • utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 • prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
 • determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 • derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Program de studii de 3 ani forma de învățământ ZI

Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul financiar bancar şi în cel al asigurărilor în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul financiar bancar;
 • formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul gestiunii financiare a întreprinderii;
 • formarea de specialişti în domeniul asigurărilor;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale:

 • utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice;
 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;
 • realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/ organizaţiilor private şi publice;
 • implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.

Posibilitati de angajare

 • Operator front-office / administrator de cont in cadrul societatilor bancare
 • Agent de asigurari
 • Referent fiscal
 • Operator vamal

Program de studii de 3 ani forma de invatamant ZI

Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul marketingului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în management;
 • formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul conducerii întreprinderii;
 • formarea de specialişti în domeniul antreprenoriatului;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţele generale

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţele profesionale:

 • identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin analiză diagnostic;
 • elaborarea şi implementarea de strategii ale organizaţiei;
 • elaborarea şi implementarea sistemului de management (şi a subsistemelor sale);
 • identificarea, analiza şi eficientizarea funcţiilor managementului;
 • fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate;
 • culegerea, prelucrarea şi utilizarea bazelor de date în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de management

Posibilitati de angajare

 • Economist in cadrul compartimentelor: strategii, dezvoltare, organizarea productiei si a muncii, resurse umane, pregatirea, programanrea si urmarireea productiei
 • Referent de specialitate
 • Dezvoltarea propriei afaceri
 • Manager, asistent manager

Program de studii de 3 ani forma de invatamant ZI si ID

Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul marketingului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul marketingului;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul cercetărilor de piaţă;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale

 • utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing;
 • utilizarea instrumentelor si a aplicaţiilor informatice in activităţile de marketing;
 • culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizaţia si mediul său;
 • fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing;
 • utilizarea tehnicilor de vânzare;
 • organizarea activităţilor de marketing în cadrul organizaţiei.

Posibilitati de angajare

 • Economist in compartimentul: marketing, aprovizionare, desfacere, comercial, protocol si relatii publice
 • Managementul afacerii proprii

Program de studii de 3 ani forma de invatamant ZI

Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor pentru administrarea afacerilor in domeniul comerţului, serviciilor şi turismului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
 • pregătirea absolvenţilor pentru administrarea propriilor afaceri;
 • formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică, prin atragerea studenţilor în colective mixte de cercetare (cadre didactice – studenţi);

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale:

 • Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;
 • Comercializarea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii;
 • Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare;
 • Implementarea sistemelor de management al calităţii şi sistemelor de mediu şi siguranţa alimentelor în cadrul firmelor de comerț, turism și servicii;
 • Asistenţă în managementul resurselor umane.

Posibilitati de angajare

 • Economist in compartimentul comercial, agentii de turism, structuri de primire turistice, magazine de talie mare si mujlocie
 • Managementul afacerii proprii

Programul de studii de 3 ani forma ZI

Obiectivele generale ale programului de studii:

 • Sporirea rolului economiștilor specializați pe probleme de conducere a activității economic, comerț, turism şi servicii, care derivă din necesitatea satisfacerii cerinţelor pieţei interne şi internaţionale;
 • Atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor mici şi mijlocii cu capital autohton;
 • Comunicarea într-o limbă limbă de circulație internațională;
 • Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în vederea creşterii vizibilităţii atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional.
 • Promovarea calităţii şi eficienţei în procesul de educaţie;
 • Adaptarea  ofertei  educaţionale  la  cerinţele  societăţii  în  care  trăim  şi  la  evoluţia  structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european;

Obiectivele specifice programului de studiu:

 • dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni;
 • satisfacerea cerinţelelor clienţilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
 • dezvoltarea abilităților de a comunica într-o limbă de circulație internațională;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în managementul și administrarea afacerilor;
 • formarea de specialişti în domeniul antreprenoriatului;
 • formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică, prin atragerea studenţilor şi masteranzilor în colective mixte de cercetare (cadre didactice – studenţi).

Competenţe profesionale:

C1 – Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie

C2 – Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației

C3 – Administrarea activităţii  unei subdiviziuni din structura întreprinderii/  organizaţiei

C4 – Asistenţă în managementul resurselor umane

C5 – Utilizarea bazelor de date  specifice administrării afacerilor

 

Competenţe transversale:

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului (conform COR)

 • 122108 – Conducator firma mica – patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
 • 122107 – Manager marketing (tarife, contracte, achizitii)
 • 243104 – Manager de produs
 • 243204 – Specialist protocol si ceremonial
 • 243103 – Specialist marketing
 • 243210 – Organizator targuri si expozitii
 • 263102 – Consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
 • 263116 – Cercetator economist in economia generala
 • 263121 – Asistent de cercetare economist in marketing

Program de studii de 3 ani forma de învățământ ZI