PROGRAME ACADEMICE - MASTER

Facultatea de Științe Economice are încheiat un protocol cu C.E.C.C.A.R pentru echivalarea programului de master CONTABILITATE cu examenul de ADMITERE LA STAGIU în vederea obţinerii calităţii de EXPERT CONTABIL. Prin acest protocol absolvenții programului de master CONTABILITATE, persoane cu studii superioare economice, pot solicita, în termen de un an de zile de la absolvire, echivalarea programului de master cu examenul de ADMITERE la STAGIU în vederea obținerii calității de expert contabil.

Misiune

Misiunea programului de master Contabilitate este de a asigura competenţele şi abilităţile, necesare viitorilor specialişti în contabilitate, audit, analiză-diagnostic şi evaluareai entităţilori economice private şi publice. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice.

Obiective

 • iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate;
 • dobândirea abilităţilor de a interpreta, într-o gândire logică, aspectele legate de implicaţiile costurilor în procesul decizional;
 • formarea capacităţii de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice şi informatice pentru a rezolva eficient problematica complexă a conducerii entităţilor economice;
 • formarea capacităţii de a fundamenta decizii pe baza contabilităţii şi controlului de gestiune în firmele de comerţ, turism şi servicii;
 • aprofundarea cunoştinţelor cu privire la rolul contabilităţii financiare şi de gestiune ca suport informaţional pentru o categorie largă de utilizatori;
 • stăpânirea standardelor de evaluare şi abilitatea de a le transpune în domeniul cercetat;
 • formarea capacităţii de analiză şi diagnostic financiar pentru firmele din turism, comerţ şi servicii;
 • identificarea, definirea şi explorarea problemelor  de management în domeniul serviciilor publice.

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenul de disertaţie

Competenţe generale: 

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare.

Competenţe  specifice:

 • utilizarea metodelor consacrate şi evoluate pentru calcularea costurilor activităţilor economice în vederea pilotării activităţii economice;
 • prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii situaţilor centralizatoare şi a celor financiare anuale şi/sau a celor fiscale;
 • transpunerea în practică a tehnicilor şi instrumentelor de analiză şi diagnostic economico-financiar;
 • utilizarea instrumentelor şi procedeelor de lucru în vederea elaborării expertizelor;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor contabile în vederea elaborării unui raport de audit.

Posibilități de angajare:

 • Comisar garda financiara, Lichidator, Evaluator, Referent de specialitate financiar contabilitate, controlor de gestiune.

Program de studii de 2 ani formă la zi

Misiune

Misiunea programului de master este de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienţei viitorilor absolvenţi pentru o carieră de specialişti în domeniul auditului, al analizei-diagnostic şi evaluării în entităţi economice atât private cât şi publice. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice.

Obiective

 • iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate;
 • dobândirea capacităţilor de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice şi informatice pentru a rezolva eficient problematica complexă a conducerii entităţilor economice;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor specifice derulării procesului de audit;
 • dobândirea capacităţilor informaţiile provenite din diverse surse din interiorul şi din exteriorul întreprinderii în vederea evaluării şi diagnosticării unei entităţi;
 • stăpânirea standardelor de evaluare şi abilitatea de a le transpune în domeniul cercetat;
 • analiza şi sinteza informaţiilor în vederea organizării şi realizării unei misiuni de audit;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor contabile în vederea elaborării unui raport de audit.

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenul de disertaţie

Competenţe generale: 

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare.

Competenţe specifice:

 • utilizarea tehnicilor şi metodelor specifice derulării procesului de audit;
 • analiza şi sinteza informaţiilor în vederea organizării şi realizării unei misiuni de audit;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor contabile în vederea elaborării unui raport de audit ;
 • prelucrarea informaţiilor financiar contabile în vederea determinării indicatorilor de performanta;
 • aplicarea metodologiei de evaluare şi gestiune a riscurilor într-o entitate.

Posibilități de angajare:

 • Auditor intern, Analist preț/costuri, Consultant bugetar, Lichidator, Evaluator, Referent de specialitate financiar contabilitate, Consultant in informatica, Expert consilier/Inspector/Referent/Economist in gestiunea economica, Administrator baze de date.

Program de studii de 2 ani formă la zi

Misiune

Misiunea programului de master Management financiar bancar este de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienţei viitorilor absolvenţi pentru o carieră de specialişti în domeniul financiar bancar, al gestiunii financiare la nivel de firmă şi al asigurărilor. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice.

Obiective

 • dobândirea capacităţilor de investigare si analiză prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor şi fenomenelor financiare la nivelul organizaţiilor;
 • coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de control financiar-bancar;
 • dobândirea capacităţilor de sinteză şi evaluare a proceselor şi fenomenelor financiare ce au loc şi se manifestă la nivelul organizaţiilor;
 • dobândirea capacităţilor de a îndeplini funcţii manageriale pe diferite trepte ierarhice în domeniul financiar-bancar;
 • dobândirea capacităţilor de a conduce activităţi de cercetare interdisciplinară prin promovarea relaţiilor de conlucrare cu instituţii de învăţământ superior;
 • dobândirea capacităţii de proiectare a unor instrumente financiar-bancare (bugete, tablouri ¬bord, balanţe);
 • identificarea, monitorizarea şi gestionarea a riscurilor specifice în activităţile financiar-bancare;
 • punerea în valoare în conceperea şi elaborarea lucrărilor de analiză şi de sinteză a spiritului analitic, reflexiv şi inovator formate în perioada pregătirii în cadrul masteratului;
 • furnizarea de cunoştinţe de consultanţă în domeniu în vederea realizării de expertize de audit, studii de piaţă, proiecte, fundamentare de strategii.

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenul de disertaţie

Competenţe generale: 

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare.

Competenţe  specifice:

 • cunoaşterea aprofundată a  teoriilor, politicilor şi reglementărilor financiare şi bancare în scopul formulării judecăţilor de valoare şi fundamentării deciziilor manageriale;
 • elaborarea de proiecte şi programe profesionale utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative;
 • analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii şi implementarea acestora, adoptarea de decizii şi executarea de operaţiuni complexe în domeniul financiar;
 • valorificarea cunoştinţelor specifice pieţei de capital pentru explicarea şi soluţionarea unor situaţii noi în context european şi global şi optimizarea plasamentelor pe aceste pieţe;
 • utilizarea cunoştinţelor specifice pentru gestiunea riscurilor în instituţii financiar-monetare.

Posibilitati de angajare

 • Presedinte de banca / vicepresedinte / prim presedinte, economist sef, director general / director general adjunct  banca/ societate de leasing, coordonator compartiment * colectiv banca, sef vama, comisar sef divizie garda financiara, administrator  credite, consilier financiar – bancar, consultatn bugetar, manager relatii cu clientii bancii / societate leasing

Program de studii de 2 ani forma de ZI

Competente:

 • cunoasterea metodelor si conceptelor care sustin perfectionarea subsistemelor: organizatoric, informational, decizional si metodologic si al proceselor manageriale specifice acestora
 • intelegerea proceselor si fenomenelor economice in societatea bazata pe cunoastere
 • utilizarea integrata a unui sistem informational adecvat procesului managerial dintr-o organizatie
 • utilizarea eficienta a metodelor de evaluare a exploatarii unui sistem informational adecvat structurii sistemului manageril dintr-o organizatie

Posibilitati de angajare

 • asistent de cercetare / economist in management, manager resurse umane, manager achizitii, coordonator trening, intermedieri si alte servicii comerciale, auditor intern, manager achizitii, manager de operatiuni

Program de studii de 2 ani forma de ZI

Competente profesionale

 • cunoaşterea eficienta si analiza componentelor mediului organizatiei prin diagnosticarea dimensiunilor si complexitatii si stabilirea avantajelor competitive respectiv constrangerilor
 • elaborarea politicilor de dezvoltare a organizatiei in functie de evolutia mediului extern si de potentialul intern
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare a organizatiilor
 • fundamentarea, elaborarea si implementarea deciziilor pentru organizatiile de mare complexitate
 • crearea bazelo de date, gestionarea informatiilor in vederea aplicarii metodelor si procedurilor manageriale

Posibilitati de angajare

 • manager de proiect, manager de inovare, manager imbunatatire procese, manager al sistemului management al riscului, manager de responsabilitate sociala, manager securitatea informatiei

Program de studii de 2 ani forma de ZI

Competențe profesionale

 • Analiza pietei in corelatie cu mediul intern al organizatiei
 • Cunoasterea situatiilor de cumparare, comunicare si consum precum si a comportamentuluii de raspuns al consumatorilor
 • Segmentarea pieteti si definirea cuplurilor produse-piete
 • Elaborarea strategiilor de pozitionare a ofertei
 • Elaborarea si gestiunea strategiei de marketing
 • Implementarea strategiei de marketing a organizatiei

Posibilități de angajare

 • Conducatori in activitatea de vanzare si marketing, sef serviciu marketing, manager marketing, ofiter bancar marketing, specialist marketing consilier economist in comert si marketing, expert economist in comert si marketing, referent de specialitate marketing, cercetator economist in marketing, agent de turism

Program de studii de 2 ani forma de ZI